Usługi

          USŁUGI GEODEZYJNO - PRAWNE:

 • Mapy do celów projektowych -
  Wykonujemy mapy do zaprojektowania obiektów budowlanych ( domków jednorodzinnych, mediów/sieci przemysłowych, przyłączy, tras drogowych oraz innych inwestycji wielko powierzchniowych) również dla terenów zamkniętych do klauzuli jawności "zastrzeżone". Mapa dla Klientów dostarczana jest w wersji analogowej lub cyfrowej w zależności od życzenia Klienta, oraz technologii w jakiej są prowadzone mapy zasadnicze przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeżeli ośrodek prowadzi mapę zasadniczą danego rejonu w formie numerycznej mamy możliwość udostępnienia map do celów projektowych typu CAD.
    
   
 • Mapy do celów planistycznych -
  Wykonujemy opracowania do ustaleń mających na celu zaprojektowanie nowego ładu przestrzennego na terenach objętych obowiązkiem sporządzania Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub jego modyfikacji.
 • Wytyczenia, pełna obsługa w trakcie budowy oraz Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych -
  Wykonujemy prace związane z realizacją budowy zaprojektowanych obiektów budowlanych: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Po zakończeniu inwestycji przekazujemy komplet dokumentacji geodezyjnej do odbioru obiektu budowlanego oraz aktualizacji danych w operacie ewidencji gruntów i budynków, wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania, powstałej z chwilą rozpoczęcia/zakończenia procesu inwestycyjn
  ego.
 • Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza domków jednorodzinnych -
  Wykonujemy prace związane z realizacją budowy wymarzonego domku jednorodzinnego w tym: tyczenia budynków i budowli, sieci/przyłączy uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Po zakończeniu inwestycji przekazujemy komplet dokumentacji geodezyjnej do odbioru budowy domku jednorodzinnego i zameldowania się pod nowym adresem oraz aktualizacji danych w operacie ewidencji gruntów i budynków, wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania, powstałej z chwilą zakończenia procesu budowlanego.

 
 
 

 

 • Pomiary objętości mas ziemnych i budowanie NMT -
  Wykonujemy pomiary mas ziemnych, hałd, wyrobisk, żwirowni, składowisk oraz materiałów sypkich. Dokonujemy obliczeń objętości tak pomierzonych obiektów. Stosowane przez nas oprogramowanie umożliwia tworzenie modeli numerycznych wieloma metodami oraz wizualizacji, dzięki czemu prace obliczeniowe zapewniają wysoką wiarygodność.
 • Pomiary odkształceń budynków i budowli oraz przemieszczeń -
  Projektujemy, stabilizujemy i dokonujemy pomiaru sieci obserwacyjnych moniturujących przemieszczenia poziome, pionowe, oraz odkształcenia budynków, budowli oraz powierzchni terenu. Dysponujemy precyzyjnymi instrumentami umożliwiającymi wykonuwanie zadań o najważniejszej precyzji. W razie potrzeby sieci stabilizujemy znakami, z wysokiej jakości materiałów, trwałymi i estetycznymi zapewniającymipowtarzalność oraz trwałość pomiarów.
 • Pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw
 • Realizujemy również zlecenia nietypowe, dostosowując się do potrzeb zamówienia lub potrzeb Klienta.


  USŁUGI O CHARAKTERZE PRAWNYM:                    


 • Wznowienia granic i punktów granicznych -
  Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 152 "Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie". Zdarza się, że znaki graficzne ulegają przesunięciu , uszkodzeniu lub zniszczeniu. W takiej sytuacji, na zlecenie naszych Klientów, dokonujemy ich wznowienia. Czynności te wykonuje się w oparciu o dokumenty, pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, przechowywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku braku takich dokumentów konieczne jest postępowanie rozgraniczeniowe.
   
 • Podziały nieruchomości na terenach zabudowanych i zurbanizowanych -
  Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy podziały i scalenia nieruchomości. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach nowej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela na podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego) luz z urzędu.
   
 • Podziały nieruchomości, gruntów na terenach rolnych i leśnych -
  W wypadku przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne wykonuje się podział w trybie Kodeksu Cywilnego pod warunkiem wydzielenia działek o minimalnej powierzchni 0,30 ha (3000 m2 )

 • Rozgraniczanie nieruchomości -
  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 153 " Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby równiż takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między zainteresowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną". Wykonujemy rozgraniczenia, polegające na ustaleniu spornych granic nieruchomości. W toku tego postępowania geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych oraz dokumentów z ewidencji gruntów. W przypadku braku tych danych geodeta przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granic, postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może żądać przekazania sprawy sądowi.
   
 • Ustalenie stanów prawnych nieruchomości -
  Dokonujemy czynności badania stanu prawnego nieruchomości. Określenie tego stanu to jeden z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną. 
   
 • Klasyfikacja gruntów -
  Wykonujemy aktualizacje użytkowników gruntowych i klas gleboznawczych w ewidencji gruntów i budynków, gdy nastąpiła trwała zmiana sposobu użytkowania. 

 • Wycena nieruchomości 


  USŁUGI KSERO:

 • Skanowanie materiałów analogowych - do formatu A0+,
   
 • Kopiowanie materiałów wieloformatowych - do formatu A0+,
   
 • Wydruki i wyploty z plików - do formatu A0+ wykonujemy na urządzeniach zarówno małego jak i wielkiego formatu
   
 • Kalibrowanie obrazów rastrowych oraz wektoryzacja pozyskanych w ten sposów map
   
 • Transformacja współrzędnych oraz map pomiędzy różnymi układami odniesienia,

 • Tworzenie map numerycznych w systemie TurboEwid, EWMAPA; 
  oferujemy naszym Klientom wykonywanie opracowań zarówno w formie numerycznych jak i w grafice wektorowej; dysponujemy różnorodnym oprogramowaniem zapewniającym zapisywanie efektów końcowych w większości dostępnych formatów; są to zarówno pliki systemów CAD jak i typowe pliki grafiki rastrowej. 
Usługi Geodezyjne "POLKART" Spółka z o.o.
ul. Grottgera 2/6
76-100 Sławno
NIP 4990649002
REGON 321430338
Tel. Sekretariat : +48 605 306 306
+ 48 59 810 38 00
Fax: +48 59 810 39 00
e-mail: geodezja@polkart.pl